Asiakasrekisteri ja tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

WhiteZone Oy
Kirkkokatu 20, 90100 Oulu
puh. +358 10 286 5500
etunimi.sukunimi@whitezone.fi
www.whitezone.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Paakkanen
puh. +358 50 4616422
mika.paakkanen@whitezone.fi

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana WhiteZone Oy:llä toimii Mika Paakkanen, mika.paakkanen@whitezone.fi,

+358 50 4616422.

4 Rekisterin nimi

WhiteZone Oy:n asiakasrekisteri

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkailta ja muista julkisista tietolähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään WhiteZone Oy:n asiakasyritysten henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kieli, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja muista julkisista tietolähteistä.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Tietoja voidaan siirtää myös WhiteZone Oy:n markkinointirekisteriin. WhiteZone Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää WhiteZone Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii WhiteZone Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon WhiteZone Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja käsitellään ja säilytetään ensisijaisesti EU/ETA –alueella, eikä viedä EU/ETA –alueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja käsitellään ja säilytetään EU/ETA –alueen ulkopuolella varmistetaan, että kyseisten maiden kanssa on voimassa oleva sopimus henkilötietojen käsittelystä. Tästä on esimerkkinä EU:n ja Yhdysvaltojen välille sovittu Privacy Shield järjestely.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sähköisessä muodossa. Tietoverkko ja IT-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuureilla ja tiedot sijaitsevat salasanojen takana. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

14 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

WhiteZone Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää WhiteZone Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

15 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 25.5.2018.